Dolaysız Vergiler Kurumlar Vergisi

 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
 • Gelir Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

Dolaylı Vergiler Katma Değer Vergisi

 • İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
 • İhracat istisnasından kaynaklanan
 • İndirimli orandan kaynaklanan
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işemleri tasdiki
 • Gümrük Beyanname Tasdiki (Tam Tasdik sözleşmesine bağlı olarak)

Özel Tüketim Vergisi

 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil- terkin raporu
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
 • Biyoetanol üretim tasdik raporu
 • Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
 • İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

Mali Mevzuatta yer alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler

 • Yatırım İndirimi
 • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik rapru(Olağanüstü hal)

Özel Amaçlı Raporlar

 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri